แบบฟอร์มโครงการ IS


ใบงานที่  ……..
เรื่อง  “โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”
Independent Study

ชื่อกลุ่ม………………………………………….………….                                            ชั้น…………
สมาชิก....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
1..ขั้นวางแผนการจัดทำโครงการ
เรื่อง …………………………………………………………………………………………………......................…..     ………………………………………………………………………………………………………....................……  
ผู้ร่วมโครงการ  (บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….................................................                                                 
ที่ปรึกษาโครงการ ……ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์      และ......................................……………………….……...............….
หลักการและเหตุผล     (ทำไมจึงสนใจทำเรื่องนี้)          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….....................................................                             
วัตถุประสงค์โครงการ (ทำเพื่ออะไร)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
ประเด็นปัญหา (คำถามที่ต้องการรู้)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………….……..............

เป้าหมาย /  สถานที่ดำเนินโครงการ (ทำที่ไหน)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...................................
ระยะเวลา (ทำเมื่อใด)
.………………………………………………………………………………………….………................................
งบประมาณ……………………………………………………………………………………………………….....
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ทำอย่างไร)
1............................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................................................
การประเมินผล
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2.ขั้นลงมือปฏิบัติ
บันทึกผลการปฏิบัติ
(สิ่งที่ได้ค้นพบ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 

    เอกสารอ้างอิง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1 ความคิดเห็น: