วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Association of South East Asian Nations : ASEAN)

ที่มาของภาพ :  http://www.jomthong.com/?p=944